Bila | artinya

bila

adalah 1bi·la 1 pron kata tanya untuk menanyakan waktu; kapan: – Saudara berangkat?; 2 p cak kalau; jika; apabila: ia baru menjawab – ditanya;
mungkin kalau mungkin; jika mungkin; – perlu apabila perlu; jika perlu; kalau perlu; – saja kapan saja; sewaktu-waktu; sebarang waktu;
bi·la-bi·la adv sewaktu-waktu; kapan-kapan

bila

adalah 2bi·la v melakukan tindakan balas dendam (di Aceh)

bila

1 when. 2 when, if.

sinonim: andaikan, andaikata, apabila, asalkan, bilamana, bilamasa, jika, kalau, kapan, ketika, manakala, masa, misalnya, pada,


Keterangan Penggunaan simbol pada Kamus KBBI.
SimbolBentukKeterangan
aadjectivemendefinisikan Adjektiva yaitu bentuk kata sifat atau "ajektip"
vverbmendefinisikan Verba, yaitu bentuk "kata kerja"
nnounmendefinisikan bentuk "kata benda"
kikiasanmendefinisikan bentuk kata "kiasan" (ibarat)
pronpronounmendefinisikan kataganti, yaitu kata yang meliputi kata ganti, kata tunjuk, atau kata tanya
cakpercakapanmendefinisikan kata cakap/percakapan (tidak baku)
arkArkaismendefinisikan bentuk kata yang tidak lazim digunakan, kuno atau ketinggalan zaman
advadverbmendefinisikan kata keterangan/tambahan, yaitu kata keterangan atau tambahan yang menjelaskan verba, adjektiva, dan adverbia lain
--Pengganti kataSimbol tersebut digunakan dalam contoh kalimat atau sebagai pengganti kata untuk entri yang dimaksud. Contoh disini, adalah pengganti Bila