Bahasa | artinya

bahasa

adalah 1ba·ha·sa n 1 Ling sistem lambang bunyi yg arbitrer, yg digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasikan diri; 2 percakapan (perkataan) yg baik; tingkah laku yg baik; sopan santun: baik budi – nya ;
menunjukkan bangsa, pb budi bahasa atau perangai serta tutur kata menunjukkan sifat dan tabiat seseorang (baik buruk kelakuan menunjukkan tinggi rendah asal atau keturunan);
aglutinatif tipe bahasa yg pembentukan katanya melalui proses pengimbuhan pd akar kata; – akusatif tipe bahasa yg mempunyai penanda eksplisit untuk objek langsung, msl bahasa Inggris yg mempunyai kalimat spt They kill him, kata him adalah bentuk akusatif dr kata he ; – alamiah 1 bahasa yg mencerminkan pemakaian yg lazim tanpa harus dipelajari terlebih dahulu; 2 bahasa dan dokumen yg diindeks; bahasa indeks; bahasa manusia; – analitis tipe bahasa yg menyatakan pelbagai segi gramatika, terutama dng kata terpisah dan urutan kata; bahasa isolatif; – asing bahasa milik bangsa lain yg dikuasai, biasanya melalui pendidikan formal dan yg secara sosiokultural tidak dianggap sbg bahasa sendiri; – bagongan ragam bahasa Jawa yg dipakai dl lingkungan keraton di Yogyakarta; – baku bahasa standar; – berfleksi bahasa fleksi (flektif); – bermajas Sas bahasa yg menggunakan kata-kata yg susunan dan artinya sengaja disimpangkan dng maksud mendapatkan kesegaran dan kekuatan ekspresi; – buatan 1 bahasa yg direka dng tujuan khusus untuk memperbaiki komunikasi internasional; 2 sistem kode berupa lambang abstrak, spt yg dipakai dl pemrograman komputer; 3 bahasa yg dibuat orang untuk pemakaian tertentu, msl bahasa Esperanto dan bahasa yg dipakai dl logika simbolis atau penggunaan komputer; – buku ragam bahasa yg dipakai dl karangan (tertulis); – daerah bahasa yg lazim dipakai di suatu daerah; bahasa suku bangsa, spt – Batak, – Jawa, – Sunda ; – dagang ragam bahasa yg lazim dipakai dl dunia perdagangan; – dalam kata yg lazim dipakai di istana, raja spt beradu, bersiram, gering, mangkat, santap ; – flektif bahasa yg kata-katanya mengalami perubahan bentuk sehubungan dng perubahan jenis, subjek (pelaku), waktu, dsb; – gunung ragam bahasa Melayu yg dipakai oleh petani, orang desa, dsb; – hantu bahasa (kata-kata) yg biasa digunakan oleh pawang; – hidup bahasa yg masih dipakai oleh masyarakat bahasa; – ibu bahasa pertama yg dikuasai manusia sejak lahir melalui interaksi dng sesama anggota masyarakat bahasanya, spt keluarga dan masyarakat lingkungannya; – induk satu dr kelompok bahasa berkerabat yg menurunkan bahasa lain, msl bahasa Latin Rakyat yg dianggap menurunkan bahasa Romanika, spt bahasa Prancis, Italia, dan Romania; – inflektif bahasa yg menggunakan perubahan bentuk kata (dl bahasa fleksi) yg menunjukkan berbagai hubungan gramatikal (spt deklinasi nomina, pronomina, adjektiva, dan konjugasi verba); – inkorporatif tipe bahasa yg menyatakan hubungan gramatikal dan struktur kata dng menderetkan morfem terikat menjadi kata tunggal, msl bahasa Eskimo; – isolatif bahasa analitis; – isyarat 1 Antr bahasa yg tidak menggunakan bunyi ucapan manusia atau tulisan dl sistem perlambangannya; 2 Ling bahasa yg menggunakan isyarat (gerakan tangan, kepala, badan dsb), khusus diciptakan untuk tunarungu, tunawicara, tunanetra, dsb; – Jawi bahasa Melayu Kuno, khususnya yg ditulis dng huruf Arab; – jurnalistik bahasa pers; – kacukan bahasa Melayu percakapan; bahasa Melayu pasar; – kalangan bahasa (kata-kata) yg lazim dipakai dl lingkungan pekerjaan; – kanak-kanak bahasa yg digunakan pd tahap permulaan pertumbuhan bahasa yg ciri-cirinya secara khas dapat dihubungkan dng kelompok kanak-kanak; – kasar bentuk bahasa yg dianggap substandar dan rendah; – kawat bahasa singkatan yg digunakan untuk pengiriman berita kawat menghemat biaya; – kedua bahasa yg dikuasai oleh bahasawan bersama bahasa ibu pd masa awal hidupnya dan secara sosiokultural dianggap sbg bahasa sendiri; – kentum bahasa Indo-Eropa yg tetap mempertahankan fonem velar Indo-Eropa Purba /k/; bahasa Latin adalah bahasa kentum; – kerabat bahasa yg mempunyai hubungan genealogis dng bahasa lain; – kesat penggunaan kata atau frasa di luar jangkauan makna yg biasa, msl penggunaan nama binatang untuk manusia dl caci maki; – kiasan penggunaan kiasan untuk meningkatkan efek pernyataan atau pemerian; – klasik Ling 1 dialek temporal bahasa yg dianggap mewakili puncak perkembangan kebudayaan pemakaiannya; 2 bahasa kuno yg mempunyai kesusastraan tinggi; – komputer sistem perlambangan yg biasa digunakan untuk memproses data dl komputer; – konsonantis tipe bahasa yg tidak mempunyai ciri-ciri spt bahasa vokalis; – kuno bahasa klasik; – laut bahasa orang laut (pelaut); – lisan ragam bahasa yg dipakai dl berkomunikasi secara lisan; – madya bahasa purba dr kelompok dl keluarga bahasa yg mempunyai satu bahasa purba bersama; – mati bahasa yg tidak dipakai lagi dl pemakaian sehari-hari, hanya terdapat dl bentuk tertulis, msl bahasa Sanskerta atau bahasa Jawa Kuno; – mesin informasi dl bentuk fisik yg dapat ditangani oleh komputer, spt kode yg tepat berupa kartu keterangan pd pita kertas atau kartu, dl bentuk elektrik atau magnetik pd pita magnetik; – modern dialek temporal yg digunakan oleh manusia, yg berbeda dr bahasa klasik; – moyang bahasa yg menurunkan bahasa yg sekerabat, msl bahasa Latin merupakan rumpun bahasa dr bahasa Italia, Prancis, Portugis, Romania, dan Spanyol;nasional bahasa yg menjadi bahasa standar atau lingua franca di negara yg mempunyai banyak bahasa krn perkembangan sejarah, kesepakatan bangsa, atau ketetapan perundang-undangan; – negara bahasa resmi negara; – pasar 1 bahasa yg dipakai sbg alat komunikasi dl perdagangan oleh orang yg memiliki bahasa ibu yg berbeda-beda; 2 bahasa perantara yg terbentuk dr berbagai bahasa yg intinya berasal dr satu bahasa tertentu; – pengantar bahasa yg dipakai untuk berkomunikasi dl perundingan, pemberian pelajaran di sekolah, dsb; – perantara bahasa yg dipakai untuk mengatasi ketidakpahaman dl interaksi sosial krn pesertanya menguasai dan memahami bahasa yg berbeda; – percakapan ragam bahasa yg dipakai dl percakapan sehari-hari; – pers ragam bahasa yg digunakan oleh wartawan yg memiliki sifat khas, yaitu singkat, padat, sederhana, lancar, jelas, dan menarik; – peringkat tinggi Komp bahasa yg dirancang sedemikian rupa sehingga program komputer dapat ditulis secara bebas untuk sistem komputer yg digunakan, msl basic, fentron, pascal ; – persatuan bahasa yg digunakan dl masyarakat bahasa yg mempersatukan bangsa secara politis, kultural, dan ekonomi; – program Komp metode terarah dl penulisan sejumlah instruksi, setiap instruksi hanya mempunyai satu arti; – prokem Ling ragam bahasa dng leksikon tertentu digunakan oleh kaum remaja (spt kata bokap untuk bapak , sepokat untuk sepatu , dan bokin untuk bini ); bahasa sandi remaja dan kelompok tertentu; – purba Ling bahasa hipotetis yg dianggap menurunkan beberapa bahasa yg nyata-nyata ada, msl bahasa proto-Austronesia adalah bahasa purba dr bahasa-bahasa Filipina, bahasa-bahasa Indonesia, bahasa-bahasa Polinesia; – rakitan Komp suatu susunan yg mewakili sandi komputer yg dapat ditulis atau dibaca oleh pemrogram; – remaja bahasa prokem; – resmi 1 bahasa yg digunakan dl komunikasi resmi, spt dl perundang-undangan dan surat-menyurat dinas; 2 bahasa yg diakui sbg sarana interaksi yg berhubungan dng pelaksanaan fungsi suatu jabatan; – roh Kris karunia Roh Kudus yg memuji Allah di dl doa dng bahasa, biasanya tidak dapat dipahami, baik oleh orang yg memakainya maupun oleh orang lain; – santai bahasa yg digunakan dl situasi yg bersifat pribadi dan suasana akrab; – sasaran 1 bahasa yg menjadi medium suatu amanat yg berasal dr bahasa sumber setelah melalui proses pengalihan; 2 bahasa yg digunakan untuk mendeskripsikan makna lema yg terdapat dl kamus; – satem bahasa dr keluarga Indo-Eropa yg dl perkembangan historisnya mengubah fonem oklusif palatal menjadi frikatif palatal atau frikatif alveolar, msl bahasa Sanskerta; – sehari-hari bahasa percakapan; – semu bahasa kiasan yg menyiratkan makna tersembunyi yg digunakan dl teks kakawin untuk memperkatakan ulah sanggama; – sintetis tipe bahasa yg hubungan sintaktisnya diungkapkan dng infleksi dan peleburan afiks dl akar, msl bahasa Latin dan Arab; – slang ragam bahasa nonbaku dipakai oleh kelompok sosial tertentu spt kelompok anak-anak nakal; – sopan santun ragam bahasa yg dipakai dl situasi sosial yg mewajibkan adanya norma sopan santun; – standar 1 (ragam) bahasa yg diterima untuk dipakai dl situasi resmi, spt dl perundang-undangan dan surat-menyurat resmi; 2 bahasa persatuan dl masyarakat bahasa yg mempunyai banyak bahasa; bahasa baku; – sulung perkataan anak kecil ketika mulai dapat bercakap-cakap; – sumber 1 bahasa yg diterjemahkan ke dl bahasa yg lain; 2 bahasa yg dipakai sbg pengantar dl pengajaran bahasa asing; 3 bahasa yg menjadi asal kata serapan; – tarzan bahasa yg digunakan di antara orang-orang yg berlainan bahasanya dan tidak mudah saling mengerti, dicampuri gerak isyarat; – tulis ragam bahasa baku yg digunakan sbg sarana komunikasi secara tertulis; ragam tulis; – tutur bahasa lisan; – umum 1 bagian khazanah leksikal, gramatikal, dan stilistis suatu bahasa yg dimengerti dan diterima sbg pemakaian yg baik oleh semua orang yg mengenal bahasa itu; – vokalis tipe bahasa yg dl fonotaktiknya mengharuskan kata-kata berakhir pd vokal, msl bahasa Jepang;
ber·ba·ha·sa v 1 menggunakan bahasa; 2 sopan santun; tahu adat;
ber·ba·ha·sa-ba·ha·sa a malu krn teramat sopan: jangan - anggaplah spt rumah sendiri ;
mem·ba·ha·sa·kan v 1 mengungkapkan dng perkataan; menuturkan; menyatakan: tanpa -nya, orang lain tidak akan mengerti maksudnya; ia tidak mampu - kesedihan yg dialaminya ; 2 menyebutkan dirinya: ia - (dirinya) adik kepadanya ; 3 menegur (menyilakan dsb); menghormat: sekalian yg hadir - dia duduk di kursi yg paling depan ;
per·ba·ha·sa n perbahasaan;
per·ba·ha·sa·an n 1 peribahasa; 2 cara berbicara; 3 sopan santun;
mem·per·ba·ha·sa·kan v membahasakan;
ke·ba·ha·sa·an n perihal bahasa

bahasa

adalah 2ba·ha·sa Mk p kata yg digunakan untuk menghubungkan bagian ujaran: *dia menerangkan – dia berasal dr keluarga baik-baik

bahasa

adalah 3ba·ha·sa a sedikit: angin berembus sepoi-sepoi – (perlahan-lahan dan silir-semilir); rambutnya kusut-kusut – (agak kusut)

bahasa

1. 1) language. 2) speech. 3) good manners. 2. that. 3 a little, slightly.

sinonim: adab, budi, etiket, kaidah, norma, perilaku, sopan santun, tata krama, tata, aksen, cara, dialek, gaya, isyarat, kode, logat, patois, percakapan, perkataan, sandi, laras, ragam,


Keterangan Penggunaan simbol pada Kamus KBBI.
SimbolBentukKeterangan
aadjectivemendefinisikan Adjektiva yaitu bentuk kata sifat atau "ajektip"
vverbmendefinisikan Verba, yaitu bentuk "kata kerja"
nnounmendefinisikan bentuk "kata benda"
kikiasanmendefinisikan bentuk kata "kiasan" (ibarat)
pronpronounmendefinisikan kataganti, yaitu kata yang meliputi kata ganti, kata tunjuk, atau kata tanya
cakpercakapanmendefinisikan kata cakap/percakapan (tidak baku)
arkArkaismendefinisikan bentuk kata yang tidak lazim digunakan, kuno atau ketinggalan zaman
advadverbmendefinisikan kata keterangan/tambahan, yaitu kata keterangan atau tambahan yang menjelaskan verba, adjektiva, dan adverbia lain
--Pengganti kataSimbol tersebut digunakan dalam contoh kalimat atau sebagai pengganti kata untuk entri yang dimaksud. Contoh disini, adalah pengganti Bahasa